The lion god Apedemak stepping on a bound captive, wall 506/507-509 (photo: Cornelia Kleinitz, 2008)

The lion god Apedemak stepping on a bound captive, wall 506/507-509 (photo: Cornelia Kleinitz, 2008)

Visit Entry