British Library Harley MS 3019, fol. 56v. 
British Library Harley MS 3019, fol. 56v. 
Visit Entry